Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2367/ΤΕΥΧΟΣ Β/12-7-2017 (Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) άρθρο 14, η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1.Την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση καθορίζονται με έγγραφη συμφωνία οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, του ενεργειακού επιθεωρητή (όπως έκδοση ΠΕΑ, αριθμός αντιγράφων ΠΕΑ ιδίως κατά την κοινή πιστοποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.4122/2013, σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.ά.) και του ιδιοκτήτη / διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση της άδειας δόμησης και τυχόν αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέντος κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.
2.Την ηλεκτρονική απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης, κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε ειδική μερίδα του προβλεπόμενου, από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, αρχείου επιθεωρήσεως κτιρίων. Ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του ΠΕΑ στο προαναφερόμενο Αρχείο.
3.Τον επιτόπιο έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή στο κτίριο. Στον ενεργειακό επιθεωρητή παρέχεται από τον ιδιοκτήτη η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων που πρόκειται να επιθεωρήσει.
3.Την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή και την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του ΠΕΑ. Εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν έχει στη διάθεσή του τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, όψεις, τομές) «ως κατασκευασθέντος», συντάσσει σκαριφήματα για τη σχηματική αποτύπωση της γεωμετρίας του κτιρίου.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρέχει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή τα παρακάτω:


Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)


Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
  Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
  Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
  o Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
  o Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
  o Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
  o Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
  o Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
  Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
  o Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
  o Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  Στοιχεία Ιδιοκτητών
  o Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
  Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
  o Δ.Ο.Υ.
  o Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτοψη του ακινήτου αναλαμβάνουμε την έκδοσή της με επιπλέον χρέωση, ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου και την ύπαρξη ή όχι λοιπών στοιχείων (οικοδομική άδεια, τίτλους ιδιοκτησίας, κλπ) .

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Τα μέλη της εταιρείας

 

Κασκάνης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 110552
Αρ. Μητρώου Ενερ. Επιθ.: 16566

Ευάγγελος Τσόλης
Msc Energy , H-W Un., Εδιμβούργου
Μέλος Βρετανικού Ινστιτούτου Ενέργειας

Scroll to Top