Τι πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον».

Κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων πελατών μας σχετικά με το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον» θεωρούμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε κάποια βασικά στοιχεία, τα οποία προέκυψαν τόσο από σχετικές αναφορές στο διαδίκτυο όσο και από την μέχρι σήμερα δική μας εμπειρία. Υπόψη ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί ο οδηγός του προγράμματος.
Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν κύρια κατοικία και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης θα πρέπει να:
1. Συγκεντρώσουν των παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο.
β. Φάκελο οικοδομικής άδειας του κτιρίου που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ο φάκελος θα πρέπει, τουλάχιστον, να περιέχει το στέλεχος της αδείας, τοπογραφικό σχέδιο, διάγραμμα κάλυψης και κατόψεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δείτε το 2ο στάδιο ενεργειών .
γ. Λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
δ.Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.
ε. Τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
στ. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
ζ. Για σπίτια που ενοικιάζονται (ή παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
η. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο, τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

2. Αναζητήσουν τον κατάλληλο μηχανικό, ο οποίος θα :
α. Ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
β. Αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κ.λπ.) από την τοπική Πολεοδομία.
γ. Κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες, θα πρέπει να δηλωθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων και να τακτοποιηθούν.
δ. Προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.
ε. Συντάξει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), στο οποίο θα αναφέρονται το σενάριο που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται με αυτό. Προσοχή, η αναγραφή τους θα πρέπει να ελεγχθεί και από τον ιδιοκτήτη.
στ. Συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό για κάθε εργασία που προβλέπεται στο επιλεγμένο σενάριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. Ο ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ !!!!

3. Ελέγξουν την επιφάνεια του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα) που δηλώνονται στο Ε9 και στον λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας . Αν αυτά δεν συμφωνούν θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Σε περίπτωση λάθους ή απόκρυψης επιφάνειας του ακινήτου, θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, όσοι δηλώσουν οικειοθελώς τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και αναδρομικές οφειλές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε σχετική ανάρτησή μας.

4. Ελέγξουν τη διεύθυνση του ακινήτου: Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, Εντυπο της Οικοδομικής Αδειας). Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό, θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του Δήμου.

5. Υποβάλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο: Κανένα ακίνητο δεν θα χρηματοδοτείται πλέον αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση της περιοχής.

Οι εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για κάποιες εργασίες απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, το κόστος της οποίας δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που επιδοτούνται, και συνεπώς η έκδοσή της θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Π.χ. η χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές) για την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και η ολική αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης (κεντρική μονάδα και υδραυλικό δίκτυο) είναι ενδεικτικές εργασίες που απαιτούν την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Τα μέλη της εταιρείας

 

Κασκάνης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 110552
Αρ. Μητρώου Ενερ. Επιθ.: 16566

Ευάγγελος Τσόλης
Msc Energy , H-W Un., Εδιμβούργου
Μέλος Βρετανικού Ινστιτούτου Ενέργειας

Scroll to Top