Διαχείριση Ακινήτων​

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωτική διαχείριση του ακινήτου σας  σε όλα τα στάδια, διασφαλίζοντας την άψογη λειτουργικότητά του 24/7.

Η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης πολυκατοικιών – συγκροτημάτων περιλαμβάνει:

• Έκδοση – αποστολή κοινοχρήστων εξόδων
• Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλεγεί
• Απολυμάνσεις – μυοκτονίες
• Συντήρηση καυστήρα – παρακολούθηση πετρελαίου (εφόσον υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης)
• Παρακολούθηση συντήρησης ανελκυστήρα (σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση με την εταιρεία συντήρησης ανελκυστήρων)

Πλέον των παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση εκτέλεσης έκτακτων εργασιών τεχνικής φύσεως, η αμοιβή του γραφείου μας θα ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας του έργου. Η καθαρή αξία του έργου θα καθορίζεται κατόπιν υποβολής τριών τουλάχιστον προσφορών και αξιολόγησης αυτών για την καλή εκτέλεση των εργασιών.
Στα πλαίσια του συμφωνηθέντος προγράμματος που θα επιλέξετε για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου σας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας, με υπευθυνότητα.
Ο επαγγελματισμός μας στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών και η συνέπειά μας, όσο και η δική σας, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971, Αρθ. 1002 κ 1117 του Αστικού Κώδικα κ.τ.λ.), κάνουν αγαστή τη συνεργασία μας και των ενοίκων μεταξύ τους, χωρίς προστριβές και διαφωνίες.

Για την έναρξη της συνεργασίας μας απαιτούνται:

1) Φάκελος πολυκατοικίας που θα περιλαμβάνει: κανονισμό πολυκατοικίας, μελέτη θέρμανσης, πίνακα χιλιοστών κοινόχρηστων χώρων, σχέδια (κατόψεις – όψεις) πολυκατοικίας
2) Πιστοποιητικά ανελκυστήρων – καυστήρα
3) Κλειδιά κοινόχρηστων χώρων
4) Διευθύνσεις και τηλέφωνα μόνιμης κατοικίας
5) Πρακτικό γενικής συνέλευσης με απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης στην εταιρεία μας.
6) Αποθεματικό ανάλογα με τα μηνιαία στάνταρντ πάγια έξοδα της πολυκατοικίας και το χρόνο έκδοσης των κοινοχρήστων, προσαυξημένο κατά 50%.

Scroll to Top